Change Language Thai English
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
  สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สำนักงานเทศบาลตำบลช้างขวา
เลขที่ 202 หมู่ที่ 3 ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
โทรศัพท์ : 077-379-656-7
โทรสาร : 077-379-655
E-mail Address : info@changkwa.go.th
www.changkwa.go.th
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ปีงบประมาณ 2565
  รายงานผลการประเมิน ITA 2563
 
  สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
     
สำนักงานเทศบาลตำบลช้างขวา
เลขที่ 202 หมู่ที่ 3 ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
โทรศัพท์ : 077-379-656-7 โทรสาร : 077-379-655
E-mail Address : info@changkwa.go.th
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
   Copyright © 2019. www.changkwa.go.th. All rights reserved. Powered by STS Group.